Valsts ģeoloģijas fonds

 

IEVADLAPA
Seržu un paraugu glabātava
Bibliotēka
Datu bāzes
Kartes
VĢF arhīvs
Ģeoloģiskie pārskati
Informācijas sistēma
Attīstības stratēģija Dabas pieminekļi

Valsts ģeoloģijas fonds (VĢF)  nodrošina sekojošo ģeoloģiskās informācijas veidu uzkrāšanu, glabāšanu un izmantošanu:

ģeoloģiskie pārskati par zemes dzīļu izpētes darbu rezultātiem, par tematiskiem pētījumiem, monitoringa izveidi, inženierģeoloģisko un ģeoekoloģisko izpēti un citiem darbiem;

ģeoloģiskās izpētes darbu pirmmateriāli (arhīva materiāli);

ūdensapgādes urbumu pases un urbumu uzskaites kartītes;

ģeoloģiskās bibliotēkas fondi;

ģeoloģiskās datu bāzes (DB):

derīgo izrakteņu kadastrs, kurā datorizētā veidā tiek apkopoti dati par izpētītajām derīgo izrakteņu atradnēm, derīgo izrakteņu kvalitāti un krājumiem,

DB “Kūdra” (Kūdras atradņu datu bāze),

DB “Urbumi” (Latvijas urbumu datu bāze),

DB “Būvmateriālu izejvielu atradnes”

DB ”Ģeonafta” (Naftas ģeoloģijas datu bāze),

DB ”Rīgas jūras līča dibennogulumi”,      

DB ”Pazemes ūdeņu monitorings”,

DB “Ģeofonds” (bibliogrāfiskā informācija par ģeoloģiskajiem pārskatiem),

DB “Ģeoarhīvs” (bibliogrāfiskā informācija par ģeoloģiskajiem pirmmateriāliem),

DB “Ģeokarte” (bibliogrāfiskā informācija par ģeoloģiskajām kartēm),

DB “Seržu glabātava” (informācija par akmens materiāliem, kas glabājas urbumu seržu un etalonparaugu glabātavā).

Valsts ģeoloģijas dienestā ir izstrādāta "Informācijas bāzes attīstības stratēģija", kas paredz radīt vienotu informācijas vadības un lietošanas sistēmu pielietojot jaunākās ĢIS tehnoloģijas. Šāds darbs ir saistīts ar ievērojamu laika patēriņu un uzskatāms par vienu no galvenajiem darbības virzieniem tuvākajā nākotnē. Izstrādātajā stratēģijā ģeoloģiskā informācija ir strukturēta piecos blokos:

Ģeofizikālie pētījumi

Virszemes ģeofizikālie pētījumi Latvijā tiek veikti no 50-to gadu beigām un patlaban ir uzkrāts ievērojams seismisko, gravimetrisko, magnetometrisko, elektrometrisko, akustisko u.c. datu apjoms, kas aptver gan Latvijas sauszemes daļu, gan arī tai piegulošo Baltijas jūras un Rīgas līča akvatoriju. Esošo datu uzglabāšanas drošība un formāti, atkarībā no ģeofizikālo darbu veikšanas laika, ir atšķirīgi. VĢD veic pakāpenisku svarīgākās arhīva informācijas modernizāciju un jau šobrīd ievērojama daļa ģeofizikālo un starpnozaru datu ir pieejama digitālā formā.

Seismiskie

Gravimetriskie

Magnetometriskie

Elektrometriskie

Radiometriskie

Seismoakustiskie

Radiolokācijas

Urbumi

Datu kopa, kas iegūta urbšanas un tai sekojošo ģeofizikālo, hidroģeoloģisko u.c. darbu rezultātā. Ģeoloģiskās kartēšanas, derīgo izrakteņu meklēšanas u.c. urbšanas darbos iegūtā informācija tiek apkopota datu bāzēs “Ģeonafta” un “Urbumi”.

Urbumi, kas atsedz kristālisko pamatklintāju un apakšējā paleozoja nogulumus

Urbumi, kas atsedz devona nogulumus

Urbumi kvartāra nogulumos

Ģeoloģiskie novērojumi

Apkopotā informācija ir saistīta ar ģeoloģisko kartēšanu un citiem virszemes un jūras gultnes pētījumiem. Šo darbu informatīvo nodrošinājumu sniedz datu bāzes “Urbumi”, “Atradnes”, “Kūdra”, “Kadastrs” un “Rīgas jūras līcis”. Ievērojams informācijas apjoms par inženierģeoloģiskiem, ģeoķīmiskiem un ģeoekoloģiskiem pētījumiem pagaidām atrodas arhīvā papīra izdruku vai nestandarta teksta failu veidā.

Vispārējā ģeoloģija

Inženierģeoloģija

Ģeoķīmija

Jūras ģeoloģija

Ģeoekoloģiskie pētījumi sauszemē

Derīgo izrakteņu atradnes

Kartes

VĢD tiek apkopotas dažādu ģeoloģijas nozaru kartes. Pirmās mūsdienu priekšstatiem atbilstošās un vērā ņemamās kartes parādījās līdz ar ģeoloģiskās kartēšanas darbu uzsākšanu, bet vairumam no pirms 40 un vairāk gadiem sagatavotajām kartēm ir tikai vēsturiska vērtība. Visas ziņas un informācija par ģeoloģiska satura kartēm tiek apkopota elektroniskajā katalogā “Kartes”.

Ģeoloģiskās

Tektoniskās un struktūrkartes

Hidroģeoloģiskās

Ģeofizikālās

Ģeomorfoloģiskās

Inženierģeoloģiskās

Derīgo izrakteņu

Specializētās

Faktu materiālu

Monitorings

Neskatoties uz to, ka vides stāvokļa novērtējums laikā jeb monitorings ir viena no aktuālām pētījumu nozarēm, VĢD šāda rakstura dati ir maz. Labs informatīvais nodrošinājums ir tikai pazemes ūdeņu un seismoloģiskajam monotoringam un . Dati par pazemes ūdeņu novērojumiem kopš 1996.g. tiek apkopoti datu bāzē “Pazemes ūdeņu monitorings”. Datu bāze par seismoloģisko monitoringu pagaidām ir tikai projektēšanas stadijā.

Pazemes ūdeņu

Ģeodinamisko procesu

Eksodinamisko procesu

 

fond_sistemat.jpg (172923 bytes)

Shematiska VĢF struktūra

 

 

Kur mēs atrodamies

Eksporta iela 5, Rīga LV-1010

Tālr: 7 320 379

Fakss: 7 333218

e-pasts: vgd@vgd.gov.lv

Reģ. Nr. 90000090840

Latvijas Banka, kods LACBLV2X

konts LV65TREL2210180070000

 

 

Valsts ģeoloģijas dienests, 2002