Ģeoloģiskie pārskati

Home
DB "Ģeofonds"

Ģeoloģijas fondā glabājas apmēram 8 tūkst. pārskatu par Latvijas ģeoloģiskās uzbūves un derīgo izrakteņu izpētes rezultātiem.

Ģeoloģisko pārskatu tipveida struktūrā ietilpst:

teksts;

teksta pielikumi;

grafiskie pielikumi (ģeoloģiskās kartes un ģeoloģiskie griezumi).

Pārskatu tematiskais sadalījums rāda, ka inženierģeoloģiskie (36.8%) un hidroģeoloģiskie pārskati (8.8%) kopā ar būvmateriālu izejvielu izpētes pārskatiem (26.7%) aizņem  ap 75% no kopējā fonda apjoma.

Tematiskās rubrikas

% no kopējā fonda apjoma

Inženierģeoloģiskie pētījumi

36.8

Būvmateriālu izejvielu ģeoloģiskie pētījumi, meklēšanas un izpētes darbi

26.7

Pazemes ūdeņu izpēte un izmantošana

8.8

Pirmskvartāra nogulumu pētījumi

5.8

Monitorings un vides aizsardzība minerālresursu izpētes un ieguves procesā

7.5

Kūdras un sapropeļa atradņu izpēte un izmantošana

2.3

Vispārīgi ģeoloģiska rakstura jautājumi

2.2

Citi derīgie izrakteņi

1.9

Ģeoloģiskās kartēšanas darbi

1.9

Ogļūdeņražu meklēšanas un izpētes rezultāti

1.9

Ģeoloģiskās izpētes metodes un tehniskie līdzekļi

1.2

Kvartāra nogulumu pētījumi

1.1

Neotektoniskie un ģeomorfoloģiskie pētījumi

0.8

Ģeoloģisko struktūru izpēte pazemes gāzes krātuvēm un šķidro toksisko atkritumu apglabāšanai

0.7

Ģeodēziskie un topogrāfiskie darbi Baltijā

0.4

 

70% pārskatu ir sarakstīti krievu valodā un 30% - latviešu valodā.

Bibliogrāfiskā informācija par ģeoloģiskajiem pārskatiem apkopota tradicionālajos katalogos (autoru, tematiskajā un administratīvajā) un bibliogrāfiskajā datu bāzē “Ģeofonds”.

Bibliogrāfiskā informācija par ģeoloģiskām kartēm apkopota bibliogrāfiskajā datu bāzē  “Ģeokarte.”

 

 

Ó Valsts ģeoloģijas dienests, 2002