Bibliotēka

 

Home

VĢD ģeoloģiskā bibliotēka (VĢDB) ir vienīgā ģeoloģijas nozares specializētā bibliotēka Latvijā, un tās pamatuzdevums ir nodrošināt VĢD un Latvijas sabiedrību ar ģeoloģisko informāciju.

VĢDB ir dibināta 1996.g., apvienojot bijušās Latvijas Ģeoloģijas pārvaldes un zinātņu institūta VNIImorgeo bibliotēkas.

VĢDB apkalpo ģeoloģijas  speciālistus un studentus –   bakalaurus, maģistrus, doktorandus. VĢDB patlaban ir 210 lietotāju.

 VĢDB fonds (krājums) ir 70000 vienību, kas ietver zinātnisko, uzziņu un mācību literatūru, periodiskos izdevumus, publicētās kartes, disertācijas, normatīvus, elektroniskos u.c. izdevumus.

5% no fonda apjoma ir literatūra latviešu valodā, 70% – krievu, 25% - angļu, vācu  u.c. svešvalodās. 

VĢDB ir pieslēgums datortīklam un internetam.

Bibliotēkas fonda rezultatīvu izmantošanu nodrošina vairāki katalogi: alfabētiskais, universālās decimālās klasifikācijas (UDK), reģionālais, tulkojumu un periodisko izdevumu katakogs.

VĢDB  lietošanas noteikumi   

Bibliotēka apkalpo visus lasītājus, izsniedzot lasītavā visus fondā esošos izdevumus.

Reģistrējoties par bibliotēkas lietotāju, jāuzrāda pase vai studenta apliecība, jāizpilda reģistrācijas karte, jāiepazīstas ar “Bibliotēkas lietošanas noteikumiem” un jāparakstās par to ievērošanu.

Darbam lasītavā lietotājs vienlaicīgi var pieprasīt ne vairāk kā 10 iespieddarbu  eksemplāru.

Mājas abonements ir tikai ģeoloģisko un tai radniecisko organizāciju darbiniekiem. Grāmatas izsniedz uz 1 mēnesi, žurnālus - uz 2 nedēļām.

Mājas abonementa lietotājam var tikt izsniegts ne vairāk kā 10 literatūras eksemplāru vienlaicīgi. Lietošanas termiņš grāmatām - 30 kalendāra dienas, žurnāliem - 15 kalendāra dienas.

Lasītājiem, ieskaitot VĢD darbiniekus, uz māju neizsniedz: retās grāmatas un rokrakstus, uzziņu izdevumus, bibliogrāfisko uzziņu  literatūru, izdevumus, par kuru izsniegšanu ir īpaši norādījumi, magnētiskos un optiskos informācijas nesējus.

Ja literatūra nepieciešama ilgākam laikam un to nepieprasa citi lietotāji, lietošanas termiņu var pagarināt. Pagarinājumu divas reizes var noformēt mutiski, rakstiski vai pa telefonu. Pagarinot termiņu trešo reizi, izsniegtā literatūra jāuzrāda bibliotekāram.

Lietotājs bibliotēkas fondos neesošus izdevumus vai atsevišķu dokumentu kopijas var pasūtīt Starptautiskajā starpbibliotēku abonementā (SBA), izmantojot rakstu kopiju pasūtīšanas formu bibliotēkas www lapās: www.acadlib.lv, pasūtījumus var noformēt pa e-pastu loan@lib.acadlib.lv.

Starpbibliotēku abonementā saņemtos informācijas avotu oriģinālus drīkst izmantot tikai attiecīgās bibliotēkas lasītavās, iepriekš  samaksājot abonementa maksu. Stingri jāievēro lietošanas termiņš. Atsevišķos gadījumos iespējams pagarinājums. Pagarinājums pieprasāms ne vēlāk kā 5 dienas pirms lietošanas termiņa beigām. Ja lietotājs vēlas kopēt šos materiālus, pasūtījums jānodod jau lietošanas perioda sākumā.

Ja lietotājs nozaudējis vai sabojājis saņemto literatūru, radušies zaudējumi atlīdzināmi pieckārtīgā vērtībā.

Ja lietotājs neievēro bibliotēkas lietošanas noteikumus, administrācija uz laiku vai pavisam var atņemt tiesības apmeklēt bibliotēku vai arī slēgt abonementu bez atjaunošanas tiesībām.

 

Lasītavas darba laiks:
Katru darba dienu 9.00-12.00, 13.00-17.00, sestdien, svētdien - slēgts

 

Bezmaksas pakalpojumi

·        Literatūras izsniegšana lasītavā

·        Mājas abonements

·        Mutvārdu bibliogrāfisko, tematisko un faktogrāfisko uzziņu izpilde.

·        Interneta uzziņu pakalpojumi

·        Literatūras pasūtīšana no citām bibliotēkām

·        Konsultācijas SBA noformēšanai

·        Konsultācijas iespieddarbu meklēšanai

Maksas pakalpojumi

·        Kopēšanas pakalpojumi  

·        VĢD iespieddarbu realizācija saskaņā ar cenrādi

.

 

 

 

Ó Valsts ģeoloģijas dienests, 2002