Baseinu_pārvalde

 

 IEVADLAPA
Mērķi un uzdevumi
Likumdošana
  

 

LATVIJĀ DARBU UZSĀK ES PRASĪBĀM ATBILSTOŠA ŪDEŅU APSAIMNIEKOŠANAS INSTITŪCIJA

Ar 2004.gada janvāri Latvijā darbību ir uzsākusi  apsaimniekošanas institūcija - Valsts Ģeoloģijas dienesta struktūrvienība - "Upju baseinu pārvalde" (turpmāk - UBP). UBP izveidota pamatojoties uz "Ūdens apsaimniekošanas likumu" (pieņemts 12.09.2002.) un tam pakārtotajiem MK noteikumiem, kuri izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 23.10.2000. direktīvas 2000/60/EC. Minētie normatīvi regulē un nosaka procedūru kārtību ūdens resursu plānošanai, apsaimniekošanai un aizsardzībai.

Valsts ģeoloģijas dienests un tā teritoriālās struktūrvienības - Upju baseinu pārvaldes ir nozīmēti par atbildīgo valsts pārvaldes institūciju, kas nodrošinās ūdens apsaimniekošanas plānu sagatavošanu, veiks plānu sagatavošanai nepieciešamo ekonomisko analīzi un nodrošinās sabiedrisko apspriešanu.

UBP veido trīs struktūvienības: Hidroloģijas sektors, Stratēģijas sektors un Ekonomiskās analīzes sektors.

Visās ES dalībvalstīs nosaka "labas ūdens kvalitātes" (bioloģiskās un ķīmiskās) mērķus, tiem atbilstošus standartus un nodrošina to sasniegšanu laika posmā līdz 2015.gadam. Pārvalde ir ES kopējās ūdens apsaimniekošanas sistēmas daļa, kuras svarīgākais uzdevums ir nodrošināt labu virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti. Ūdeņu apsaimniekošanu veido balstoties uz upju sateces baseiniem, neatkarīgi no esošajām administratīvi - teritoriālajām robežām, izstrādā upju sateces baseinu apsaimniekošanas plānus un rīcības programmas mērķu sasniegšanai.

Pirmais Upju baseinu pārvaldes darba uzdevums 2004.gadā ir sagatavot Ventas, Lielupes, Daugavas un Gaujas baseinu apgabalu raksturojumus. Likums paredz līdz 2009.gadam noteikt ūdens kvalitātes mērķus un izstrādāt pasākumu programmas to sasniegšanai. Šobrīd ir sagatavoti normatīvie dokumenti, uz kuru pamata izvērtēs pašreizējo ūdeņu stāvokli un noteiks ūdens kvalitātes mērķus.

 

Informācija atjaunota 2004.g.jūlijā

 

Kur mēs atrodamies

Eksporta iela 5, Rīga LV-1010

Tālr: 7 320 379

Fakss: 7 333218

e-pasts: vgd@vgd.gov.lv

Reģ. Nr. 90000090840

Latvijas Banka, kods LACBLV2X

konts LV65TREL2210180070000

 

 

Valsts ģeoloģijas dienests, 2002