Pielikums
Vides aizsardzības reģionālās

attīstības ministra   2002.gada

14.augusta rīkojumam Nr.141

   Valsts ģeoloģijas dienesta maksas pakalpoj umu veidi un tarifi

 

Nr. p.k.

Pakalpojumu veids

Mērvienība

Tarifs,

Ls

Izpildītājs*

I

Pases sastādīšana atsevišķiem ūdensapgādes urbumiem un avotiem

 

 

ZDD

1.

Urbumu pases pārbaudīšana un akceptēšana

1 pase

28,00

LD

2.

Urbumu pases atjaunošana

1 pase

31,00

HS

3.

Urbumu pases sastādīšana pēc arhīva materiāliem

1 pase

44,00

HS

4.

Urbumu pases sastādīšana pēc arhīva materiāliem ar papildus lauku darbiem: apsekošana, koordinātu un ūdens līmeņa noteikšana

1 urbums

5 un vairāk urbumi

61,00

43,00

 

HS

5.

Urbumu pases sastādīšana pēc arhīva materiāliem ar papildus lauku darbiem: apsekošana, koordinātu, ūdens līmeņa, pH, elektrovadītspējas, dzelzs koncentrācijas noteikšana, ūdens parauga noņemšana ar pasūtītāja sūkņa palīdzību

  1 urbums

5 un vairāk urbumi

  113,00

90,00

 

  HS

6.

Urbumu pases sastādīšana pēc arhīva materiāliem ar papildus lauku darbiem: apsekošana, koordinātu, ūdens līmeņa, pH, elektrovadītspējas, dzelzs koncentrācijas noteikšana, urbuma atsūknēšana ar dziļsūkņa palīdzību to jaudas noteikšanai un ūdens parauga noņemšanai

  1 urbums

5 un vairāk urbumi

  170,00

135,00

 

 

HS

7.

Avotu pases pārbaudīšana un akceptēšana

1 pase

28,00

LD

8.

Avotu pases sastādīšana atsevišķiem avotiem, izmantojot arhīva materiālus, apsekojot to vietas, noteicot koordinātas, debitu, ūdens temperatūru, pH, elektrovadītspēju, skābekļa koncentrāciju, noņemot ūdens paraugu, veicot iepriekšēju ģeoloģisko izpēti avota izcelsmes noteikšanai

 

   

 

1 avots

   

 

225,00

 

 

HS

9.

Avotu pases sastādīšana grupveida avotiem, izmantojot arhīva materiālus, apsekojot to vietas, noteicot katra avota koordinātas, debitu, ūdens temperatūru, pH, elektrovadītspēju, skābekļa koncentrāciju, noņemot ūdens paraugus, veicot orientējošu ģeoloģisko izpēti avota izcelsmes noteikšanai

   

1 grupveida avots

 

   

 

450,00

 

 

HS

II

Pazemes ūdens atradnes pases sastādīšana

 

 

HS

10.

Izpētes programmas sagatavošana pazemes ūdeņu atradnes pases sastādīšanai vienkāršos hidroģeoloģiskos apstākļos

līdz 1000 m3/dnn

56,00

 

HS

11.

Izpētes programmas sagatavošana pazemes ūdeņu atradnes pases sastādīšanai vienkāršos hidroģeoloģiskos apstākļos

  1000 – 10000 m3/dnn

 

112,00

 

HS

12.

Izpētes programmas sagatavošana pazemes ūdeņu atradnes pases sastādīšanai sarežģītos hidroģeoloģiskajos apstākļos

  līdz 10000 m3/dnn

   

225,00

 

HS

13.

Izpētes programmas sagatavošana pazemes ūdeņu atradnes pases sastādīšanai

virs 10 000 m3/dnn

225,00

 

HS

14.

Izmaiņas esošajā atradnes pasē atbilstoši jaunai ūdens ieguves shēmai vienkāršos hidroģeoloģiskos apstākļos

līdz 1000 m3/dnn

1000 – 10000 m3/dnn

169,00

  169,00+ 118,00

par katru 1000 m3/dnn

 

 

HS

15.

Izmaiņas esošajā atradnes pasē atbilstoši jaunai ūdens ieguves shēmai sarežģītos hidroģeoloģiskos apstākļos

līdz 10000 m3/dnn

līgumcena

HS

16.

Izmaiņas esošajā atradnes pasē atbilstoši jaunai ūdens ieguves shēmai

virs 10000 m3/dnn

līgumcena

HS

17.

Pazemes ūdeņu atradnes pases sastādīšana izmantojot esošos izpētes un arhīva datus ekspluatācijas krājumu un aizsargjoslu aprēķināšana vai aprēķina pārbaudīšana vienkāršos hidroģeoloģiskos apstākļos

līdz 1000 m3/dnn

1000 – 10000 m3/dnn

281,00

  281,00 + 141,00

par katru 1000 m3/dnn

HS

18.

Pazemes ūdeņu atradnes pases sastādīšana izmantojot esošos izpētes un arhīva datus, ekspluatācijas krājumu un aizsargjoslu aprēķināšana vai aprēķina pārbaudīšana sarežģītos hidroģeoloģiskos apstākļos

 

  līdz 10000 m3/dnn

 

līgumcena

   

HS

19.

Pazemes ūdeņu atradnes pases sastādīšana izmantojot esošos izpētes un arhīva datus ekspluatācijas krājumu un aizsargjoslu aprēķināšana vai aprēķina pārbaudīšana

  virs 10000 m3/dnn

līgumcena

  HS

20.

Pazemes ūdeņu atradnes pases sastādīšana, veicot papildus hidroģeoloģisku izpēti un pārbaudot urbumu tehnisko stāvokli

1 pase

  līgumcena

HS

 

III

Hidroģeoloģiskie aprēķini

 

 

 

21.

Izziņas sastādīšana par urbuma koordinātām

1 izziņa

7,00

HS

22.

Izziņas sagatavošana par ūdensapgādes iespējām izmantojot pazemes ūdeņu avotus, prognozējamās aizsargjoslas aprēķins katram ūdens horizontam

  1 izziņa

  56,00

HS

23.

Aizsargjoslu aprēķina pārbaudīšana un saskaņošana atsevišķiem urbumiem

  1 urbums

17,00

  HS

24.

Aizsargjoslu aprēķins atsevišķiem urbumiem izmantojot esošos datus

  1 urbums

28,00

HS

25.

Aizsargjoslu aprēķins atsevišķiem artēzisko ūdeņu avotiem, izmantojot hidroģeoloģiskās izpētes datus

 1 avots

141,00

  HS

26.

Aizsargjoslu aprēķina pārbaudīšana un saskaņošana artēzisko ūdeņu avotiem

1 avots

101,00

HS

27.

Aizsargjoslu aprēķins grupveida artēzisko ūdeņu avotiem un visiem gruntsūdeņu avotiem izmantojot esošos hidroģeoloģiskās izpētes datus

1 avotu grupa

310,00

HS

28.

Aizsargjoslu aprēķina pārbaudīšana un saskaņošana grupveida artēzisko ūdeņu avotiem un visiem gruntsūdeņu avotiem

1 avotu grupa

197,00

HS

29.

Aizsargjoslu aprēķins avotiem, veicot hidroģeoloģisko izpēti, ja esošie dati ir nepietiekami

1 avotu grupa

līgumcena

HS

30.

Pazemes ūdeņu monitoringa programmas izstrādāšana karjeram vienkāršos hidroģeoloģiskos apstākļos, ja sagaidāma neliela ietekme uz vidi

1 karjers

56,00

HS

31.

Pazemes ūdeņu monitoringa programmas izstrādāšana karjeram sarežģītos hidroģeoloģiskos apstākļos, ja ir sagaidāma ievērojama ietekme uz vidi

  1 karjers

  107,00

HS

32.

Pazemes ūdeņu monitoringa programmas izstrādāšana karjeram ļoti sarežģītos hidroģeoloģiskos apstākļos, ja sagaidāma ievērojama ietekme uz vidi

1 karjers

203,00

HS

33.

Hidroģeoloģiskā datormodelēšana, t.sk. piesārņojošo vielu migrācijas modelēšana: vienkārši hidroģeoloģiskie apstākļi, pēc platības un ietekmes uz vidi ierobežots objekts, laikā maz mainīga pazemes ūdeņu plūsma un piesārņojošo vielu emisija

  1 filtrācijas modelis

  1 migrācijas modelis

507,00

 

591,00

 

 

HS

34.

Hidroģeoloģiskā datormodelēšana, t.sk. piesārņojošo vielu migrācijas modelēšana: vienkārši hidroģeoloģiskie apstākļi, pēc platības un ietekmes uz vidi ierobežots objekts, nestabila pazemes ūdeņu plūsma un piesārņojošo vielu emisija

1 filtrācijas modelis

  1 migrācijas modelis

760,00

 

844,00

 

 

HS

35.

Hidroģeoloģiskā datormodelēšana, t.sk. piesārņojošo vielu migrācijas modelēšana: sarežģīti modelēšanas  apstākļi, vai tiek aptverta plaša teritorija

  1 modelis

līgumcena

 HS

 

IV

  Ģeoekoloģiskie lauka darbi

 

 

 

36.

Pazemes ūdeņu paraugu noņemšana no monitoringa urbumiem ar dziļsūkņu palīdzību, ieskaitot ūdens līmeņa, pH, Eh, elektrovadītspējas, skābekļa koncentrācijas un peldošo naftas produktu slāņa biezuma noteikšanu, kā arī urbuma īpatnēja debita noteikšanu no sekliem urbumiem, atsūknēšanas debits līdz 0,1 l/s

1 paraugs

 

5 un vairāk paraugi

30,00

 

15,00

 

HS

37.

Pazemes ūdeņu paraugu noņemšana no monitoringa urbumiem ar dziļsūkņu palīdzību, ieskaitot ūdens līmeņa, pH, Eh, elektrovadītspējas, skābekļa koncentrācijas un peldošo naftas produktu slāņa biezuma noteikšanu, kā arī urbuma īpatnēja debita noteikšanu no vidēji dziļiem urbumiem, atsūknēšanas debits līdz 0,6 l/s

1 paraugs

 

5 un vairāk paraugi

40,00

 

20,00

 

HS

38.

Pazemes ūdeņu paraugu noņemšana no monitoringa urbumiem ar dziļsūkņu palīdzību, ieskaitot ūdens līmeņa, pH, Eh, elektrovadītspējas, skābekļa koncentrācijas un peldošo naftas produktu slāņa biezuma noteikšanu, kā arī urbuma īpatnēja debita noteikšana no dziļurbumiem, atsūknēšanas debits līdz 3 l/s

1 paraugs

 

5 un vairāk paraugi

50,00

 

25,00

 

HS

39.

Gruntsūdeņu paraugu noņemšana no sekliem (dziļums līdz 7 m) pagaidu urbumiem ar dziļsūkņa palīdzību, ieskaitot urbšanu, urbuma serdes aprakstu, grunts paraugu noņemšanu, ūdens līmeņa, pH, Eh, elektrovadītspējas, skābekļa koncentrācijas un peldošo naftas produktu slāņa biezuma noteikšanu

1 paraugs

 

5 un vairāk paraugi

 

70,00

 

35,00

 

 

HS

V

Aprēķini, dokumentu sastādīšana

 

 

 

40.

Ģeoloģiskās (hidroģeoloģiskās) informācijas paketes sagatavošana

Informācijas pakete

līgumcena

ZDD, LD

41.

Būvmateriālu izejvielu, kūdras un sapropeļa, atradnes pases sastādīšana pēc viena ģeoloģiskā pārskata, bez derīgo izrakteņu krājumu papildus pārrēķina

  1 pase

  50,00

LD

42.

Būvmateriālu izejvielu, kūdras un sapropeļa, atradnes pases sastādīšana pēc viena ģeoloģiskā pārskata, ar derīgo izrakteņu krājumu papildus pārrēķinu

  1 pase

  60,00

  LD

43.

Būvmateriālu izejvielu, kūdras un sapropeļa atradnes pases sastādīšana pēc vairākiem ģeoloģiskajiem pārskatiem, ar derīgo izrakteņu krājumu papildus pārrēķinu

  1 pase

  83,00

LD

44.

Atradnes pases izmaiņu sagatavošana bez derīgo izrakteņu krājumu papildus pārrēķina, vai bez iesniegtā derīgo izrakteņu krājumu aprēķina pārbaudes

  1 pase

24,00

LD

45.

Atradnes pases izmaiņu sagatavošana ar derīgo izrakteņu krājumu papildus pārrēķina, vai ar iesniegtā derīgo izrakteņu krājumu aprēķina pārbaudi

  1 pase

  45,00

LD

46.

Derīgo izrakteņu krājumu aprēķins, izmantojot atradnes (karjera) esošo topogrāfisko plānu

1 atradne

(karjers)

līgumcena

LD

 

VI

Grunts paraugu noņemšana, ģeoķīmiskās un granulometriskās analīzes

 

 

 

 

47.

Grunts paraugu noņemšana no augsnes vai iežu virskārtas (kompleksais reprezentatīvais paraugs, kas sastāv no 5 atsevišķiem paraugiem)

1 paraugs

5-10 paraugi

10 un vairāk paraugi

22,00

15,00

7,00

 

SS

 

48.

Grunts paraugu noņemšana līdz C vai BC horizontam (ja nepieciešams līdz 10 m) šādām grunšu kategorijā: kūdra un augsnes slānis (bez saknēm); irdena smilts; smilts un mālsmilts bez oļiem un zvirgzdiem; dūņas un dūņainas gruntis:

                         - urbšanas intervāls no 0 līdz 5 m

                         - urbšanas intervāls no 5 līdz 10 m

 

 

 

   

  1 urbums

 

 

 

 

 

 5,00

9,00

 

 

 

 

  KSS

49.

Grunts paraugu noņemšana no dziļuma līdz C vai BC horizontam, ja nepieciešams līdz 10 m dziļumam) šādām grunšu kategorijām: kūdra un augsnes slānis ar saknēm ar nelielu (līdz 3 cm) oļu vai zvirgzdu piemaisījumu; mālsmiltis un smilšmāls ar nelielu (līdz 3 cm) oļu vai zvirgzdu piemaisījumu (≤20%); blīva smilts:  

                         - urbšanas intervāls no 0 līdz 5 m

                         - urbšanas intervāls no 5 līdz 10 m

 

 

 

 

 

 

 

1 urbums

 

 

 

 

   

 

 

 

7,00

13,00

 

 

 

 

 

 

 

 

KSS

50.

Grunts paraugu noņemšana līdz C vai BC horizontam (ja nepieciešams līdz 10 m dziļumam) šādām grunšu kategorijām: smilts–grants maisījums ar oļiem vai zvirgzdiem (līdz 3 cm); mālsmilts un smilšmāls ar nelielu (līdz 3 cm) oļu vai zvirgzdu piemaisījumu (>20%); vidējā blīvuma māls (plastisks); plūstoša smilts:

                         - urbšanas intervāls no 0 līdz 5 m

                         - urbšanas intervāls no 5 līdz 10 m

 

 

 

   

 

   

1 urbums

 

 

 

 

     

 

 

 

9,00

17,00

 

 

 

 

 

 

  

KSS

51.

Grunts paraugu noņemšana līdz C vai BC horizontam (ja nepieciešams līdz 10 m dziļumam) šādām grunšu kategorijām: smilts–grants maisījums ar oļiem vai zvirgzdiem (virs 3 cm); blīvs māls; plūstoša smilts zem spiediena:

                         - urbšanas intervāls no 0 līdz 5 m

                         - urbšanas intervāls no 5 līdz 10 m

 

 

 

1 urbums

 

 

 

 

  11,00

22,00

 

 

 

    KSS

52.

Grunts paraugu noņemšana līdz C vai BC horizontam (ja nepieciešams līdz 10 m dziļumam) šādām grunšu kategorijām: oļaini – zvirgzdainas gruntis; sasalušas gruntis:

                         - urbšanas intervāls no 0 līdz 5 m

                         - urbšanas intervāls no 5 līdz 10 m

 

 

 

 

1 urbums

 

 

 

 

13,00

29,00

 

 

 

 

KSS

53.

Grunts paraugu granulometriskā sietu analīze

1 paraugs

 

5 un vairāk paraugi

5,50

 

3,30

 

KSS

54.

Grunts paraugu granulometriskā sietu un pipetes analīze

1 paraugs

 

5 un vairāk paraugi

7,20

 

4,30

 

KSS

55.

Grunts paraugu ģeoķīmiskā analīze

1 paraugs

6,00

KSS

VII

Radona koncentrācijas noteikšana

 

 

 

 

56.

Radona koncentrācijas noteikšana pazemes ūdeņu paraugos

1 paraugs

 

5 un vairāk paraugi

17,00

 

10,00

 

KSS

57.

Radona koncentrācijas noteikšana augsnes gaisā, atsūknējot gaisu no iegremdētas “spices” 1 stundu

1 paraugs

5-10 paraugi

10 un vairāk paraugi

45,00

31,00

22,00

 

KSS

58.

Radona koncentrācijas noteikšana telpas gaisā, nodrošinot 1 stundu ilgu mērījumu ciklu

1 paraugs

5-10 paraugi

10 un vairāk paraugi

45,00

31,00

22,00

 

KSS

59.

Reprezentatīva radona koncentrācijas noteikšana telpas gaisā, nodrošinot pilnu monitoringa ciklu 1 diennakts laikā

1 paraugs

 

5 un vairāk paraugi

98,00

 

49,00

 

KSS

 

VIII

Seismisko un ģeoloģisko datu sagatavošana un apstrāde

 

 

 

60.

Navigācijas datu sagatavošana

1 km

1,00

PZDRS

61.

Neapstrādāto seismisko datu sagatavošana

1 km

6,00

PZDRS

62.

Agrākās apstrādes seismisko datu sagatavošana

1 km

8,00

PZDRS

63.

Jaunās apstrādes seismisko datu sagatavošana

1 km

16,00

PZDRS

64.

Jūras urbuma datu sagatavošana: - P6-1

                                                     - E6-1

1 urbums

1264,00

1959,00

PZDRS

65.

Sauszemes urbumu datu sagatavošana

(atkarībā no datu apjoma)

 

1 urbums

 

līgumcena

 

PZDRS

66.

Minimālā datu paketes sagatavošana konkursa pretendentiem: 280 km seismisko datu, pamatinformācija par urbumu E6-1, atlants

“Latvia – Petroleum Potential and Exploration Opportunities”

 

1 ģeoloģiskās

informācijas pakete

 

 

4300

 

IAS,

PZDRS

67.

Seismisko datu apstrāde standartgrafa procedūru apjomā sistēmas ProMAX 2D 7.0 versijā

 

1 km

 

44,00

 

IAS

68.

Lauku seismisko datu formātu SEGB, ССЦ3, ССЦ4, ССЦ3+ГРАД demultipleksācija ar sekojošu to ierakstu starptautiskajā SEGY formātā. Formātu СЦС3, R2 pārformatēšana starptautiskajā SEGY formātā.

 

1 km

 

6,50

 

IAS

69.

Digitālo ģeoloģisko datu ieraksts fotoplēvē

1 m2

3,00

IAS

70.

Digitālo ģeoloģisko datu ieraksts magneta – optiskajā (MO) diskā

230 MB

5,00

IAS

71.

Digitālo ģeoloģisko datu ieraksts magneta – optiskajā (MO) diskā

640 MB

7,00

IAS

72.

Digitālo ģeoloģisko datu ieraksts magneta – optiskajā (MO) diskā

1,3 GB

27,00

IAS

73.

Digitālo ģeoloģisko datu ieraksts CDR

750 MB

2,50

IAS

74.

Digitālo ģeoloģisko datu ieraksts kompaktdiskā CDRW

750 MB

4,00

IAS

75.

Digitālo ģeoloģisko datu ieraksts EXATAPE 8.0

0.0- 5.0 GB

9,00

IAS

76.

Digitālo ģeoloģisko datu ieraksts EXATAPE 2980

0.0- 30.0 GB

55,00

IAS

IX

ĢIS pakalpojumi

 

 

 

 

77.

Grafiskās informācijas – ģeogrāfisko un ģeoloģisko karšu, shēmu, karotāžas diagrammu u.c. digitizācija, ar to piesaisti un koordinātu transformāciju no vienas sistēmas citā (pēc pasūtītāja pieprasījuma)

 

 

1 stunda

 

 

6,00

 

 

IAS,

PZDRS

78.

Karšu, grafiku, shēmu, reklāmas bukletu sastādīšana

1 stunda

9,00

KSS,

IAS

79.

Karšu, grafiku, shēmu, reklāmas bukletu noformēšana (dizains)

1 stunda

6,00

IAS

80.

FTP vai e-mail faila nosūtīšana

1 MB

0,07

IAS

81.

Melnbalta un krāsaina ploterizdruka

 

1 lapa

kalkulācija

IAS

 

X

Metodoloģiskie pakalpojumi

 

 

 

82.

Eksperta ģeologa (hidroģeologa, ģeofiziķa) pakalpojumi, konsultācija ar fondu un arhīva materiālu apkopošanu un analīzi

 

1 stunda

 

20,00

 

ZDD, LD

83.

Eksperta ģeologa (hidroģeologa) pakalpojumi, konsultācija

 

1 stunda

 

10,00

 

ZDD, LD

84.

Materiālu tulkošana

1800 zīmes

5,00

PZDRS

85.

Lekcijas bez uzskates līdzekļiem

1 stunda

12,00

ZDD, LD, ID

86.

Lekcijas ar uzskates līdzekļiem

1 stunda +

materiālu izmaksas

18,00

ZDD, LD, ID

87.

Apkalpošana ģeoloģisko fondu lasītavā: reģistrācija, pārskatu izsniegšana un pieņemšana, darba vietas nodrošināšana, katalogu izmantošana

Viens

apmeklējums +

1 stunda

lasītavā

2,40

 

0,50

VĢF

88.

Ģeoloģiskās kartes, ģeoloģiskā griezuma, atradnes topogrāfiskās shēmas, derīgā izrakteņa krājumu aprēķina plāna sagatavošana

Karte,

griezums,

plāns

 

56,00

VĢF

XI

Saimnieciskie pakalpojumi

 

 

 

89.

Ģeoloģijas fonda materiālu kopēšana

A4 loksne

A3 loksne

0,06

0,12

VĢF

 

90.

Ģeoloģijas fonda materiālu skanēšana

A4 loksne

1,00

VĢF

91.

Materiālu brošēšana:

-          termoiesiešana (ieskaitot vāku vērtību)

 

 

-          brošēšana ar spirāli

 

līdz 30 lpp.

līdz 60 lpp.

līdz 150 lpp.

līdz 55 lpp.

līdz 85 lpp.

līdz 125 lpp.

 

0.50

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

 

VĢF

 

 

92.

Uzskates un pārskatu formu, grāmatu, žurnālu kopēšana

A4 loksne

A3 loksne

0,04

0,08

VĢF

 

93.

Dokumentu noraksta (kopiju), izrakstu un dublikātu izgatavošana

1 dokuments

2,00

+kopēšana

VĢF

 

94.

Maksa par telpu izmantošanu

m2

līgumcena

SD

95.

Maksa par materiālo vērtību uzglabāšanu

1 diennakts

līgumcena

SD

96.

Maksa par materiālo vērtību īslaicīgu izīrēšanu

1 stunda

 

1% no vērtības

SD

97.

Transporta pakalpojumi

km

0,30

SD

Izpildītāji:

ZDD – zemes dzīļu daļa;

ID – informācijas daļa;

LD – licencēšanas daļa;

HS – hidroģeoloģijas sektors;

KSS – karšu sagatavošanas sektors;

PZDRS – perspektīvo zemes dzīļu resursu sektors;

IAS – informācijas apstrādes sektors;

VĢF – valsts ģeoloģijas fonds;

SD – saimniecības daļa.

   

 

 

 

Kur mēs atrodamies

Eksporta iela 5, Rīga LV-1010

Tālr: 7 320 379

Fakss: 7 333218

e-pasts: vgd@vgd.gov.lv

Reģ. Nr. 90000090840

Latvijas Banka, kods LACBLV2X

konts LV65TREL2210180070000

 

 

Valsts ģeoloģijas dienests, 2002