Normatīvu bāze

 

 IEVADLAPA

 

LIKUMI (pieņemšanas datums, iekavās – grozījumu pieņemšanas datums):

Par zemes dzīlēm. 02.05.1996. (grozījumi – 07.09.2000); Latvijas Vēstnesis nr.87, 21.05.1996.

Aizsargjoslu likums. 05.02.1997.; Latvijas Vēstnesis Nr.56, 25.02.1997.

Par dabas resursu nodokli. 14.09.1995. (grozījumi – 07.04.2004); Latvijas Vēstnesis nr.152, 04.10.1995., grozījumi -Vēstnesis, 23.04.2004, nr. 64.

Par ietekmes uz vidi novērtējumu. 14.10.1998. (grozījumi – 19.06.2003); Latvijas Vēstnesis nr.322, 30.10.1998. 

Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. 02.03.1993. (grozījumi - 12.12.2002); LR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs Nr.12; 01.04.1993.

Par vides aizsardzību. 06.08.1991. (grozījumi – 15.05.2003); Ziņotājs nr. 3329.08.1991.

Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos. 30.10.97. (grozījumi – 15.04.1999); Latvijas Vēstnesis nr. 296, 13.11.1997.

Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos. 21.11.1990. (grozījumi – 10.11.1994); LR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs nr. 49, 06.12.1990.

Ūdens apsaimniekošanas likums. 12.09.2002. (grozījumi - 12.12.2002); Latvijas Vēstnesis nr. 140, 01.10.2002.

MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI:

Valsts Ģeoloģijas dienesta nolikums  MK noteikumi Nr.413, 25.09.2001., Vēstnesis, nr. 138; 28.09.2001.

Valsts nozīmes derīgo izrakteņu un atradņu, kā arī valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalu izmantošanas kārtība. MK noteikumi nr. 307, 05.09.2000 (grozījumi – 08.04.2003); Latvijas Vēstnesis nr.313/315, 08.09.2000.

Zemes dzīļu izmantošanas noteikumi. MK noteikumi nr. 239, 08.07.1997 (grozījumi – 14.10.2003); Latvijas Vēstnesis nr.180/181, 11.07.1997.

Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika. MK noteikumi nr. 43.,  20.01.2004., Vēstnesis, 23.01.2004, nr. 12, Ziņotājs, 25.03.3004, nr. 6.

Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves noteikumi. 08.02.2000. (grozījumi – 08.04.2003.); MK noteikumi nr. 51, Latvijas Vēstnesis nr. 44/46, 11.02.2000.

Jūrā veicamo ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves darbu licencēšanas konkursa kārtība. 08.02.2000. (grozījumi – 08.04.2003); MK noteikumi nr. 52, Latvijas Vēstnesis nr. 44/46, 11.02.2000.

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. MK noteikumi nr. 415, 22.07.2003. Latvijas Vēstnesis nr.112, 08.08.2003.

Kārtība kādā vērtējama ietekme uz vidi. MK noteikumi nr.213, 15.06.1999. Latvijas Vēstnesis nr.198, 18.06.1999.

Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums. MK noteikumi nr. 91,  17.02.2004, Vēstnesis, 24.02.2004, nr. 29

Likuma “Par dabas resursu nodokli” normu piemērošanas kārtība. MK noteikumi nr.210, 20.06.1996. (grozījumi – 18.05.1999); Latvijas Vēstnesis nr.112, 03.07.1996.

Noteikumi par zemes dzīlēm nodarītā zaudējuma atlīdzināšanas metodiku un taksēm (likmēm). MK noteikumi nr.298., 09.07.2002.; Latvijas Vēstnesis, 12.07.2002, nr. 105, Ziņotājs, 26.09.2002, nr. 18.

CITI NORMATĪVIE DOKUMENTI

Par Valsts Ģeoloģijas dienesta izveidošanu. MK rīkojums nr. 293, 30.05.1995. Vēstnesis nr. 87, 07.06.1995.

Metodiskie norādījumi Latvijas 1:200 000 mēroga ģeoloģisko karšu sastādīšanai. VARAM rīkojums nr.142, 23.12.1996.

Instrukcija par derīgo izrakteņu atradņu un krājumu uzskaiti. VARAM rīkojums nr.163, 4.11.1997.

Par metodiskajiem norādījumiem “Derīgo izrakteņu atradņu ģeoloģiskā izpēte”.VARAM rīkojums nr. 85, 14.06.1999.

Vides aizsardzības politikas plāns Latvijai. MK, 25.04.1995.

Pazemes ūdeņu aizsardzības stratēģija. VARAM, Rīga, 1998.

Vides aizsardzības rīcības programma. VARAM, Rīga, 1996.

Koncepcija Latvijas zemes dzīles. MK, 09.05.1995.

Latvijas nacionālā plānojuma koncepcija. MK, 27.01.1998.

 

Pārējo normatīvo aktu tekstus varat atrast Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS)

 

Informācija pēdējo reizi atjaunota 07.2004.

 

 

Kur mēs atrodamies

Eksporta iela 5, Rīga LV-1010

Tālr: 7 320 379

Fakss: 7 333218

e-pasts: vgd@vgd.gov.lv

Reģ. Nr. 90000090840

Latvijas Banka, kods LACBLV2X

konts LV65TREL2210180070000

 

 

Valsts ģeoloģijas dienests, 2002