Licencēšana

 

Ievadlapa

Svarīgākie jautājumi, kas saistīti ar zemes dzīļu licencēšanu

Vispārīgie jautājumi

Kontakti, darba laiki, pieteikumu iesniegšana

2004. g. izsniegtās zemes dzīļu izmantošanas licences, derīgo izrakteņu atradņu pases un to papildinājumi

Izsniegtās derīgo izrakteņu ieguves licences (līdz 2004.g.1.janv.)

1. Kas ir zemes dzīļu izmantošanas licencēšana?

Zemes dzīļu izmantošanas atļauja (licence) ir dokuments, kuru izsniedzot valsts iestāde vai pašvaldība akceptē kādas juridiskās vai fiziskās personas tiesības izmantot zemes dzīles.

2. Kādēļ nepieciešama zemes dzīļu izmantošanas licencēšana?

Izsniedzot zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) tiek panākti sekojoši mērķi:

nodrošināta zemes dzīļu racionāla izmantošana un aizsardzība;

novērsta zemes dzīļu nelikumīga izmantošana;

nodrošināta ģeoloģiskās informācijas nodošana Valsts ģeoloģijas fondā pēc licencētās darbības izbeigšanās.

3. Kādos gadījumos fiziskā persona drīkst izmantot zemes dzīles bez attiecīgas zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) saņemšanas?

Zemes dzīļu izmantošanas atļauja (licence) fiziskai personai nav jāsaņem sekojošos gadījumos:

bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei, izņemot gadījumus, kad šīm darbībām ir uzņēmējdarbības raksturs;

personiskām vajadzībām ierīkojot un izmantojot grodu, iedzītās un urbtās akas - dziļumā līdz 20 metriem, dažādas būves (pagrabus, tvertnes u.c.) - dziļumā līdz 5 metriem no sākotnējās zemes virsmas, kā arī ūdens notekas meliorācijas vajadzībām virszemes ūdeņu aizvadīšanai.

Jāatceras, ka šajos gadījumos zemes dzīles var izmantot tikai savas zemes robežās. Visos citos gadījumos, kad tiek skarta zemes dzīļu izmantošana, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā (LVĢMA) vai pašvaldībā ir jāsaņem zemes dzīļu izmantošanas atļauja (licence).

4. Kādos gadījumos bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas izsniedz pašvaldība?

Pašvaldības bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas izsniedz, ja zemes dzīļu izmantotājs vēlas iegūt šādus derīgos izrakteņus - māls; smilts; smilts - grants, smilšmāls, mālsmilts, aleirīts, irdenie saldūdens kaļķieži un kūdras iegulas līdz 5 hektāru platībā vienam īpašniekam piederoša īpašuma robežās.

Vienīgais izņēmums, kad licenci bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei izsniedz LVĢMA ir gadījumā, ja bieži sastopamo derīgo izrakteņu atradne atrodas vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās vai pašvaldības izmanto servitūta tiesības.

Kontakti un licenču pieteikumu iesniegšana:

Konsultācijas par dažādiem ar licencēšanu saistītiem jautājumiem var saņemt pa šādiem tālruņiem:

Par vispārīgiem jautājumiem:
Andris Graudiņš - nodaļas vadītājs, tālr. 7 770 005.

Par inženierģeoloģisko izpēti, monitoringa sistēmu izveidošanu un novērojumu veikšanu, kā arī pazemes ūdeņu ieguvi un ūdensapgādes urbumu ierīkošanu:
Vilma Venska - licenču sagatavošanas un izsniegšanas daļas vadītāja vietniece, tālr. 7 770 007.

Par ģeoloģisko izpēti un būvmateriālu izejvielu ieguvi:
Vladimirs Krutofals - licenču sagatavošanas un izsniegšanas daļas vadītājs, tālr. 7 770 008.

Par kūdras sapropeļa un ārstniecisko dūņu izpēti un ieguvi:
Ārija Kampare - ģeoloģe, tālr. 7 770 052.

Neskaidros jautājumus par licencēšanu Jūs varat uzdot arī rakstiski sūtot pa pastu uz adresi:

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra

Maskavas iela 165

Rīga

LV - 1019

kā arī pa e-pastu: Andris.Graudins@vgd.gov.lv  un Vilma.Venska@vgd.gov.lv 

1. Kad var iesniegt pieteikumus zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) saņemšanai?

Pieteikumus licenču saņemšanai var iesniegt, kā arī saņemt sagatavotās licences:

Pirmd. - Piektd. 8.30 - 17.00

Licences pieteikumus var sūtīt pa pastu uz  augstāk minēto dresi.

2. Kādi dokumenti ir jāiesniedz, lai varētu saņemt zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenci)? 

Lai saņemtu licenci jebkurā gadījumā ir jāiesniedz pieteikums (skat. Pieteikums zemes dzīļu izmantošanas licences saņemšanai) un attiecīgās teritorijas reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi.

Papildus pieteikumā norādītajiem dokumentiem un tehniskajiem noteikumiem dažiem zemes dzīļu izmantošanas mērķiem, lai saņemtu licenci ir nepieciešams iesniegt papildus dokumentāciju - piemēram, iegūstot derīgos izrakteņus - derīgo izrakteņu atradnes pase vai ūdensapgādes urbuma ierīkošanas gadījumā aizsargjoslu aprēķins un Sabiedrības veselības aģentūras izsniegtais atzinums.

3. Kāda ir valsts nodeva par zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenci)?

Saskaņā ar 08.07.1997 MK noteikumu "Zemes dzīļu izmantošanas noteikumi" 9.pielikumu (sk. Normatīvo aktu informācijas sistēma vai www.likumi.lv)  par atļaujām un licencēm ir sekojošas valsts nodevas: 

1. Ģeoloģiskajai izpētei, arī inženierģeoloģiskās un ģeoekoloģiskās izpētes darbiem - 50 latu
2. Zinātniskās pētniecības darbiem - 25 lati
3. Mineraloģisko, paleontoloģisko un citu ģeoloģisko kolekciju izveidei - 50 latu
4. Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveidošanai un novērojumu realizācijai - 50 latu
5. Profesionālajai apmācībai - 25 lati
6. Atpūtas, tūrisma un ārstnieciska rakstura pasākumiem, kā arī īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju un objektu izveidei - 50 latu
7. Ar derīgo izrakteņu ieguvi nesaistītu pazemes objektu ierīkošanai,
kā arī zemes dzīļu īpašību izmantošanai - 100 latu
8. Derīgo izrakteņu, arī visu veidu pazemes ūdeņu ieguvei - 100 latu
9. Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei - 100 latu
10. Ģeoloģiskajai izpētei un derīgo izrakteņu ieguvei - 125 lati
11. Atsevišķo ūdensapgādes urbumu (dziļāku par 20 m)
ierīkošanai (izpētei) un pazemes ūdeņu ieguvei individuālam
izmantotājam personiskām vajadzībām - 20 latu

4. Cik ilgā laikā LVĢMA licencēšanas nodaļai vai pašvaldībai jāizskata pieteikums?

Pieteikums ir jāizskata 30 dienu laikā kopš iesniegšanas. LVĢMA licencēšanas nodaļas vadītājs šo termiņu drīkst pagarināt par 30 dienām, ja pieteikuma izvērtēšanai ir nepieciešama papildu informācija vai ekspertīze, par to informējot licences pretendentu.

Ar zemes dzīļu izmantošanu un licencēšanu saistītie normatīvie akti.

VGD mājas lapā nepublicētos normatīvo aktu tekstus sk. Normatīvo aktu informācijas sistēma vai www.likumi.lv)

Izsniegtās derīgo izrakteņu ieguves licences (līdz 2004.g.1.janv.):

licences_2003.jpg (98397 bytes)

2004. g. izsniegtās zemes dzīļu izmantošanas licences, derīgo izrakteņu atradņu pases un to papildinajumi:

izsniegtaas_licences2003_gadaa.jpg (58086 bytes)

 

Atjaunots 2005. jūlijs

 

Kur mēs atrodamies

Eksporta iela 5, Rīga LV-1010

Tālr: 7 320 379

Fakss: 7 333218

e-pasts: vgd@vgd.gov.lv

Reģ. Nr. 90000090840

Latvijas Banka, kods LACBLV2X

konts LV65TREL2210180070000