Jaunumi

 

 IEVADLAPA  

02.2004

LATVIJĀ DARBU UZSĀK ES PRASĪBĀM ATBILSTOŠA ŪDEŅU APSAIMNIEKOŠANAS INSTITŪCIJA

Ar šī gada janvari darbību ir uzsākusi Baltijas valstīs pirmā ūdens resursu apsaimniekošanas institūcija- Valsts Ģeoloģijas dienesta struktūrvienība -"Upju baseinu pārvalde". Jaunā institūcija rūpēsies par to, lai Latvija izpildītu savas saistības, kuras tā ir uzņēmusies saskaņā ar 2002. gadā pieņemto "Ūdens apsaimniekošanas likumu" - līdz 2015. gadam sasniegt labu pazemes un virszemes ūdeņu kvalitāti.

Par Upju baseinu pārvaldi

01.2004

EUROSEISMIC - Eiropas jūru seismisko pētījumu metadatu bāzes izveides projekts   

Kopš 2003. gada Valsts ģeoloģijas dienests kopā ar citām Eiropas ģeoloģijas organizācijām piedalās starptautiskajā (skatīt dalībvalstis) projektā EUROSEISMIC (“European Seismic Metadata and Information Centre). Projekta mērķis ir izveidot vienotu datu bāzi, kurā apkopotu Eiropas valstu ģeoloģisko organizāciju ģeofizikālos datus par Eiropas jūrām.

2003. gada 25.-26. septembrī Bukarestē (Rumānija) notikušajā projekta dalībvalstu darba sanāksmē piedalījās arī Valsts ģeoloģijas dienesta speciālisti, kur sniedza prezentāciju par paveikto EUROSEISMIC projekta ietvaros. Saskaņā ar projekta darba uzdevumu VĢD veica seismoakustisko datu revīziju un apkopošanu, izveidoja datu bāzi, kā arī izpildīja matadatu transformāciju XML formātā, importēšanai centrālajā metadatu bāzē.

Projekta reklāmas lapa

Sīkākas ziņas par projektu atrodamas sadaļā "sadarbība"

 

16.07   Valsts ģeoloģijas dienests sadarbībā ar Latvijas Universitāti ir iecerējis sagatavot publikāciju par ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem objektiem Gaujas upes krastos Gaujas nacionālā parka teritorijā. Šī darba mērķis ir iepazīstināt ekotūristus (galvenokārt ūdenstūristus) ar upes ielejā redzamajiem ģeoloģiskajiem objektiem, to neatkārtojamību un nozīmību - kā vienu no Latvijas dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļām. Lai šis darbs būtu saistošs un kalpotu kā ceļvedis plašai auditorijai ir jāsagatavo detalizēti maršrutu apraksti. Sakarā ar to grāmatas autori šovasar veic lauka darbus (objektu un apmetņu aprakstu sagatavošana, upes ielejas raksturošana, fotokolekcijas izveidošana). Iespējams, ka arī Jūs esat ieinteresēti līdzdarboties (ar jautājumiem, idejām un labu garastāvokli)  mūsu organizētajos lauka darbos. Nākošais laivu brauciens posmā Cēsis-Inčukalns varētu būt augusta sākumā (brauciena ilgums aptuveni 4. dienas).

Sīkāku informāciju Jūs varat saņemt

tālr. 7323860

mob. 6425308

e-pasts: Uldis.Nulle@vgd.gov.lv       

16.07   2002. gada 7.- 11. oktobrī Varnā (Bulgārija) notiks starptautiska konference “Corporate Finance Management in Mining Industry”. Konferences tematika - kompāniju finansu menedžments, ietekmes uz vidi novērtējuma metodes, kas pielietojamas kalnrūpniecībā, datu 3D atainošana un modelēšana, GIS un CAD sistēmu pielietošana izpētes rezultātu attēlošanai, krājumu aplēsēm u.c.

Pielikumā:

 Informācija par konferenci

 Ielūgums

Dalībnieku reģistrācijas anketa

27.06   Pieejams pārskats par Turaidas pilskalna ģeoloģiskās izpētes darbiem. Ievērojamā informācijas apjoma dēļ, pārskats un tā grafiskie pielikumi ir sadalīti vairākos pdf. formāta failos:

Paskaidrojošais raksts;

Urbumu un šurfu shematiskie griezumi;

Trešās nodaļas attēli;

Piektās nodaļas attēli;

Sestās nodaļas attēli;

Faktiskā materiāla karte;

Shematiska tehnogēno nogulumu biezuma karte;

Shematiska glacigēno nogulumu biezuma karte;

Shematiska Amatas svītas smilšakmeņu biezuma karte;

Shematiska Gaujas svītas augšējā māla slāņa virsmas karte;

Ģeoloģiskie griezumi-1, un ģeoloģiskie griezumi-2;

Turaidas pilskalna ģeoloģiskās uzbūves shēma.

 

 

 

Kur mēs atrodamies

Eksporta iela 5, Rīga LV-1010

Tālr: 7 320 379

Fakss: 7 333218

e-pasts: vgd@vgd.gov.lv

Reģ. Nr. 90000090840

Latvijas Banka, kods LACBLV2X

konts LV65TREL2210180070000

 

 

Valsts ģeoloģijas dienests, 2002