Bibliogrāfija

 

Sākumlapa

 

 

 

Autors

Nosaukums

Izdevums

Kad izdots

Izdevējs

1

 

Noteikumi par aizsargâjamiem ìeoloìiskajiem un ìeomorfoloìiskajiem dabas pieminekïiem

Latvijas vçstnesis, Nr.63, 24.01.2001.

2001

 

2

G.Pâvils

Apmeklçjumu piezîmes (nepublicçtas)

 

 

 

3

J.Blese

Pazemes upes

Dabas un vçstures kalendârs' 1989

1988

Zinâtne

4

I.Vîks,

S.Rusmanis

Kurzeme

 

1993

Latvijas Enciklopçdija

5

 

Latvijas Republikas arheoloìijas pieminekïi

 

1996

Latvijas Valsts Kultûras pieminekïu aizsardzîbas inspekcija

6

 

Valsts aizsargâjamie dabas objekti Latvijas PSR teritorijâ

 

1977

"Liesma"

7

J.Graudonis

Arheoloìiskie pieminekïi Rîgas rajonâ

 

1996

Svçtdienas Rîts

8

 

Latvijas Valsts aizsargâjamo kultûras pieminekïu saraksts

 

1996

Valsts kult. piemin. aizs. insp.

9

J.Krûmiòð

Teiksmainâ upîte Raganîte

Dabas un vçstures kalendârs '1992

1991

Rîga, Zinâtne

10

O.Âboltiòð, G.Eniòð

Gaujas senieleja

 

1979

Liesma

11

S.Stâle

Akmens sejas raugâs debesîs

Atmoda Atpûtai 30.10.91.

1991

Atmoda Atpûtai

12

E.Jemeïjanovs

Arheoloìiskie pârbaudes izrakumi Turaidas Kârïa kalnâ un pieminekïu apzinâðana Siguldas apkârtnç

Zinâtniskâs atskaites sesijas materiâli par arheologu 1994. un 1995. gada pçtîjumu rezultâtiem

1996

Latvijas vçstures institûta apgâds

13

R.Ritums, A.Tora

Arheoloìisko pieminekïu apsekoðana Limbaþu rajonâ

Zinâtniskâs atskaites sesijas materiâli par arheologu 1994. un 1995. gada pçtîjumu rezultâtiem

1996

Latvijas vçstures institûta apgâds

14

A.Ðnç

Arheoloìijas pieminekïu apsekoðana

Zinâtniskâs atskaites sesijas materiâli par arheologu 1994. un 1995. gada pçtîjumu rezultâtiem

1996

Latvijas vçstures institûta apgâds

15

A.Vilka

Teòòu viduslaiku kapsçta

Zinâtniskâs atskaites sesijas materiâli par arheologu 1994. un 1995. gada pçtîjumu rezultâtiem

1996

Latvijas vçstures institûta apgâds

16

 

Erinnerungen an Dondangen

 

1872

Mitau, Ferd. Besthorn

17

J.Urtâns

Latvijas senâs svçtnîcas

 

1993

Latvijas enciklopçdija

18

G.Apsîtis

Par zîmçm akmeòos

Dabas un vçstures kalendârs' 1994

1993

Zinâtne

19

A.Grînbergs

Lodes apkârtnç

Dabas un vçstures kalendârs' 1994

1993

Zinâtne

20

A.Grînbergs

Senie raksti klintîs - senatnes mîkla vai pârpratums?

Dabas un vçstures kalendârs' 1994

1993

Zinâtne

21

V.Kurðs

Ìeoloìiskâs laika grâmatas: Vidzemç - Lodes mâlos

Dabas un vçstures kalendârs' 1985

1984

Zinâtne

22

V.Grâvîtis

"Saules iezîmes" akmenî

Dabas un vçstures kalendârs' 1985

1984

Zinâtne

23

V.Grâvîtis, I.Galenieks

Avoti

Dabas un vçstures kalendârs' 1989

1988

Zinâtne

24

G.Eniòð

Alas

Dabas un vçstures kalendârs' 1989

1988

Zinâtne

25

V.Grâvîtis

Ûdenskritumi

Dabas un vçstures kalendârs' 1989

1988

Zinâtne

26

A.Plaudis, V.Grâvîtis

Smilðakmens ieþâji

Dabas un vçstures kalendârs' 1989

1988

Zinâtne

27

V.Grâvîtis

Dolomîta un kaïíakmens klintis

Dabas un vçstures kalendârs' 1989

1988

Zinâtne

28

I.Galenieks

Avotu veldze

Dabas un vçstures kalendârs' 1989

1988

Zinâtne

29

V.Ðuvcâne

No Lielirbes vçstures

Lîvlist Âigastrôntôz

1997

Lîvôd rânda

30

I.Loze

Senie somugri Ìipkas lagûnas krastâ

Lîvlist Âigastrôntôz

1997

Lîvôd rânda

31

A.Rudovics, T.Rudovica

Latvijas fiziskâ ìeogrâfija

 

1996

Zvaigzne ABC

32

G.Kïaviòa

Par daþu retu augu sugu izplatîbu Latvijâ

Retie augi un dzîvnieki

1981

 

33

J.Zirnîtis

Smilðakmens ieþa alâ

Daba un zinâtne 35'2

1935

Valters un Rapa

34

V.Veilands

Latvija kabatâ

 

1995

Preses nams

35

S.Cimermanis

Kolka mûsu gadsimta 20. - 30. gados lîbietes Irmas Fridrihsones skatîjumâ un daþi vçsturiski dotumi par ciemu

Lîvlist Âigastrôntoz

1998

Lîvôd rânda

36

V.Kurðs, A.Stinkule

Latvijas derîgie izrakteòi

 

1997

Latvijas Universitâte

37

 

Latvijas daba, 6

 

1998

Preses nams

38

A.Liepiòð

Cik diþs ir Âdmiòkalna lielakmens?

Vides Vçstis - 1

1997

Vides aizsardzîbas klubs

39

A.Liepiòð

Jaunums diþakmeòu saimç

Vides Vçstis - 2

1997

Vides aizsardzîbas klubs

40

J.Cepîtis

Senâs Sçlpils kultûrvçsturiskie akmeòi

Vides vçstis - 3

1997

Vides aizsardzîbas klubs

41

A.Liepiòð

Jûrakmeòu paslçpes

Vides Vçstis - 4

1997

Vides aizsardzîbas klubs

42

J.Cepîtis

Latvija - vçl îsti neapzinâtâ…

Vides Vçstis - 7

1998

Vides aizsardzîbas klubs

43

I.Jurìîtis

Skaïupes Ellîte

Vides Vçstis - 7

1998

Vides aizsardzîbas klubs

44

E.Ðòore, E.Kastiòð

Bauska

 

1961

Latvijas Valsts izdevniecîba

45

A.Brûklens

Turisma biïetens Koknese-Staburags-Pïaviòas

 

1957

LÏKJS Pïaviòu rajona komiteja

46

J.Losevs

Koknese

 

1957

Latvijas Valsts izdevniecîba

47

R.Vçtra

Sigulda

 

1956

Latvijas Valsts izdevniecîba

48

J.Vuðkâns

Jçkabpils meþa parks

Vides vçstis - 14

1998

Vides aizsardzîbas klubs

49

L.Kusiòa

Pçc meliorâcijas iegrûst zeme

Vides vçstis - 14

1998

Vides aizsardzîbas klubs

50

J.Smaïinskis

Rekviçms pçdçjam Staburagam

Vides vçstis - 14

1998

Vides aizsardzîbas klubs

51

I.Jurìîtis

Pâèu grava

Vides vçstis - 20

1999

Vides aizsardzîbas klubs

52

J.Cepîtis

Diþakmeòi un kultûrvçsturiskie akmeòi Latgalç

Vides vçstis - 20

1999

Vides aizsardzîbas klubs

53

A.Mièulis

Akmeòi un raksti

Vides vçstis - 21

1999

Vides aizsardzîbas klubs

54

R.Avotiòa

Augðdaugavas vietvârdi Daugavpils rajonâ

Daugavas raksti - no Koðkovciem lîdz Daugavpilij

1996

Latvijas Kultûras fonds

55

G.Eberhards

Senâkâ ieleja Latvijâ

Daugavas raksti - no Koðkovciem lîdz Daugavpilij

1996

Latvijas Kultûras fonds

56

B.Jansons

Augðdaugavas avoti

Daugavas raksti - no Koðkovciem lîdz Daugavpilij

1996

Latvijas Kultûras fonds

58

B.Jansons, L.Trukðâns

Augðdaugavas dabas pieminekïi

Daugavas raksti - no Koðkovciem lîdz Daugavpilij

1996

Latvijas Kultûras fonds

59

B.Jansons, S.Kokina

Markovas izziòas taka (ceïvedis)

Daugavas raksti - no Koðkovciem lîdz Daugavpilij

1996

Latvijas Kultûras fonds

60

A.Burmistrs

Vçrtumi Latvijas austrumos

Vides Vçstis - 22

1999

Vides aizsardzîbas klubs

61

 

Latvijas daba, 2

 

1995

Latvijas enciklopçdija

62

V. Zelès, A.Markots

Apmeklçjumu piezîmes (nepublicçtas)

 

0

 

63

 

Latvijas daba, 5

 

1998

Preses nams

64

V.Avotiòð, I.Lukss

No Burtniekiem lîdz jûrai

 

1999

AGB

65

O.Kovaïevska

Vietvârdi Krâslavas rajona Piedaugavas pagastos

Daugavas raksti - no Koðkovciem lîdz Daugavpilij

1996

Latvijas Kultûras fonds

66

A.Ancelâne

Sçïu zemes teiku lâde

Sçïu zeme

1995

Latvijas Kultûras fonds

67

V.Grâvîtis

Nepublicçti rokraksti

 

0

 

68

A.Marnica

Ciltis un kultûras "Daugavas lokos" lîdz 13. gs.

Daba un Muzejs' 7

1997

Latvijas Dabas muzejs

69

U.Suðko

Bioloìiskajai daudzveidîbai nozîmîgi dabisko meþu fragmenti Augðdaugavâ un ieskats to sûnaugu un vaskulâro augu indikatorsugu bagâtîbâ

Daba un Muzejs' 7

1997

Latvijas Dabas muzejs

70

U.Suðko

Augðdaugavas dabisko ezeru botâniski-limnoloìisko pçtîjumu rezultâti Indricas un Varnavièu ezerainçs

Daba un Muzejs' 7

1997

Latvijas Dabas muzejs

71

Mazsalaca (karte)

 

2000

Jâòa sçta

72

 

Sigulda (karte)

 

1996

Jâòa sçta

73

 

Ikðíile (karte)

 

1999

Jâòa sçta

74

 

Latvijas pilskalni

 

1998

Valsts kultûras pieminekïu aizsardzîbas inspekcija

75

A.Verners

Saraksti par Alûksnes rajonu

 

1999

 

76

V.Rains

Zemûdens arheoloìiskie pçtîjumi Latvijâ 20. gs. beigâs

Arheoloìiskie pieminekïi, arheoloìiskâs vietas

2000

Valsts kultûras pieminekïu aizsardzîbas inspekcija

77

B.Jansons

Augðdaugavas avoti

Dabas un vçstures kalendârs' 99

1998

Zinâtne

78

J.Cepîtis

Latvijas izcilâkâs diþliepas

Dabas un vçstures kalendârs' 99

1998

Zinâtne

79

L.Jakubenoka

Latgales pçdakmeòu meklçjumos

Dabas un vçstures kalendârs' 99

1998

Zinâtne

80

L.Jakubenoka

Jaunstaðuïu mitoloìiskie akmeòi

Dabas un vçstures kalendârs'2000

1999

Zinâtne

81

I.Jurìîtis

Nebraukðu ala

Dabas un vçstures kalendârs'2000

1999

Zinâtne

82

J.Smaïinskis

Cik dziïð ðodien ir Dreidzs?

Dabas un vçstures kalendârs'2000

1999

Zinâtne

83

J.Urtâns

Par Velna pirkstiem akmeòos

Dabas un vçstures kalendârs'1990

1989

Zinâtne

84

O.Ozoliòð

Neparasti akmeòi Tâlavas zemç

Dabas un vçstures kalendârs'1990

1989

Zinâtne

85

G.Eniòð

Arî Latvijâ - pazemes ezers

Dabas un vçstures kalendârs'1986

1985

Zinâtne

86

A.Seile

Ilziòezera nirstoðâs salas

Dabas un vçstures kalendârs'1978

1977

Zinâtne

87

V.Grâvîtis

Ezers, kas rudenî pazûd

Dabas un vçstures kalendârs'1978

1977

Zinâtne

88

G. Âbele, A.Rudzroga

Dzçrves avotu ziedaugu un aïìu flora

Dabas un vçstures kalendârs'1978

1977

Zinâtne

89

J.Urtâns

Senas dziedniecisko avotu izmantoðanas tradîcijas

Dabas un vçstures kalendârs'1978

1977

Zinâtne

90

I.Galenieks

Veselîbas avots piecu gadsimtu ritumâ

Dabas un vçstures kalendârs'1978

1977

Zinâtne

91

I.Galenieks

Mûsu lielâkâ kûrorta jubileja

Dabas un vçstures kalendârs' 1978

1977

Zinâtne

92

J.Strçlnieks

Ogre, 2. daïa

 

1998

Ogres tûristu klubs

93

I.Krauze

Dosimies uz alâm

Universitâtes avîze Nr. 12

2000

 

94

J.Urtâns

Representation of a Medieval Ship on a Sandstone Rock Face along the River Rakstupîte in Latvia

Lubeck style? Novgorod style?

2001

nordic

95

B. Saltupe, G.Eberhards

Akmeòi un diþakmeòi

no sçrijas "Daba un mçs"

1981

Zinâtne

96

O.P.Âboltiòð

Razvitije dolini reki Gauja

 

1971

Zinâtne

97

 

Excursion guidebook

ProGEO Working Group Nr. 3 Meeting, Latvia 2001 guidebook

2001

Latvijas Universitâte

98

A.Grînbergs

Mutvârdu informâcija

 

0

 

99

V.Avotiòð, I.Lukss

Salacas kartes

 

2002

AGB

100

 

Latvijas pagasti. Latvijas pagasti, novadi, pilsçtu un novadu lauka teritorijas.

I

2001

A/S Preses nams

101

A.Grînbergs

Diþakmeòi

 

1993

Atmoda

102

 

Valsts aizsargâjamo kultûras pieminekïu saraksts

Publicçts:

LATVIJAS VÇTNESÎ 15.12.1998

LV. Nr. 369/372 (1430/1433)

1998

LV

103

A.Grînbergs

Ziemelºietumu Vidzemes diþakmeòi

Atmoda, 13.nov.

1993

 

104

A.Grînbergs

Ziemelºietumu Vidzemes diþakmeòi

Atmoda, 13.nov.

1993

 

105

A.Markots, V.Zelès

Taurenes pagasta derîgie izrakteòi un ûdens resursi

 

1997

RCS SIA

106

V.Zelès

Ekspedîcijas piezîmes - mutvârdi

 

2000

 

107

Z.Indrièeva

Gulbenes rajona aizsargâjamâs dabas teritorijas

Bakalaura darbs

2002

LU ÌZZF

108

B.Lielmeþa

Neskarto dabu meklçjot

þurn. Aija; Nr 22 (155)

2002

 

109

 

Latvijas pagasti, enciklopçdija

2.

2002

Preses nams

110

V.Zelès

Lauka apsekojumi

 

2001

 

111

A.Markots

Ceïojumu piezîmes

 

2002

 

112

 

Topokartes

 

1945

 

113

 

LR MK noteikumi par dabas liegumiem

 

1999

 

114

 

Latvijas daba

1

1994

Latvijas Enciklopçdija

115

O.Kovaïevska

Krâslavas rajons. Ìeogrâfisko nosaukumu vârdnîca.

 

1997

LR VZD Nacinoâlais mçrniecîbas centrs

116

 

www.rrp.lv

 

2002

 

117

G.Eberhards

Mums tikai viena Gauja

 

1991

Zinâtne

118

V.Kurðs , G.Eniòð , A.Stinkule , u.c.

Ìeoloìiskie objekti GNP

 

1989

Zinâtne

119

D.Ozols

Nepublicçtas piezîmes

 

2000

 

120

G.Eniòð

Tepat Latvijâ

 

1984

Liesma

121

 

Rieþupes pazemes alu smilðalu droðîbas noskaidroðana (izpçte).

 

1999

RSC

122

J.Vuðkâns

Vçl viens diþakmens

laikraksts "Daugava", 1994. g. 6. Augusts

 

 

123

J.Vuðkâns

Mûsu rajona diþakmeòi

laikraksts "Daugava", 19994.g. 30. Jûnijs

 

 

124

 

Latvijas konversâcijas vârdnîca

 

1935

A.Gulbja apgâds

125

G.Eniòð

Gaisâ pacelts diþakmens

Lauku avîze

1992

Lauku avîze

126

G.Eniòð

 

 

0

 

127

 

Bioloìiskâs daudzveidîbas monitoringa daïa (îsâ versija)

 

2002

LVA

128

E.Kîne

Siguldas "Zuðu" un "Staiòu" sçravoti

Raksti Ìeoloìijas ajutâjumos

1950

LPSR ZA izdevn.